Natination Logo

24/03/2022: ישראל iRAP קול קורא בחינת

פלטפורמת המחקר החדשה בנתיבי ישראל- החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ , 'מנהלת המחקר של נתיבי ישראל' לקידום תשתיות תחבורה בת קיימא בישראל פועלת כחלק ממרכז החדשנות והמו"פ בחברה.
נתיבי ישראל פועלת בשגרה לטיפול בהיבטי הבטיחות והפחתת הסיכונים ברשת הדרכים הלא-עירוניות בישראל.
נתיבי ישראל מבקשת לבחון הטמעת פרקטיקות מתקדמות מהעולם לניתוח סיכונים ומידרוג תשתיות הכביש בהיבטי בטיחות בכבישים הלא-עירוניים בישראל.
ובמסגרתו iRAP (The International Road Assessment Program) המחקר יבוצע במתודולוגיה המתקדמת של
יבחנו רמות הסיכון ברשת הדרכים הלא-עירוניות בישראל, יאובחן מצב התשתיות, ותפותח תשתית בחברה לזיהוי, תיעדוף, קידום ויישום של פתרונות בטיחותיים יעילים והפחתת סיכונים על פי המתותודלוגיה בחזית הידע.
.ישראל" לטווח הארוך iRAP במסגרת המחקר יפותח כלי הטמעה ייעודי בחברה "מערכת

מי יכול להגיש מועמדות: רשאים להגיש הצעת מחקר גופי מחקר מוכרים בישראל לרבות גופי מחקר, אוניברסיטאות ומכללות, גופי מחקר וארגונים מקצועיים.

SUBMISSION DEADLINE: March 24, 2022