OPEN DATA

אתר מאגרי המידע הממשלתיים מרכז מאגרי נתונים מכלל משרדי הממשלה הפתוחים לשימוש הציבור. האתר מאפשר חיפוש נתונים בקלות וביעילות. המשתמשים ב- data.gov.il מקבלים יד חופשית לפיתוח יישומים ומערכות המבוססות על המידע המפורסם בו וכל עדכון במאגרי המידע באתר מעודכן אוטומטית גם ביישומים המבוססים עליו.

השולחנות העגולים לאיסוף מידע ומודלים של אגף תכנון מערכתי שהוקמו ב-2018, משמשים כזירה לתיאום ולקבלת החלטות בנושאים אלו. אתר זה מספק מידע מתוך פעילות השולחנות העגולים. פעילות השולחנות העגולים נעשית בשאיפה לקדם את רמת התיאום, שיתוף הפעולה ושיתוף היידע בין הגורמים העוסקים בתכנון תחבורה, בראייה תהליכית רב שנתית, הכוללת גם בחינה ומעקב של תחומי הפעילות של השולחנות.

מטרת המערכת לאפשר למתכנני התחבורה הציבורית צפייה נוחה ומהירה בנתוני קווי האוטובוס בתקופת השגרה האחרונה (לא כולל חגים, חופשות תלמידים, מלחמות, בחירות או אירועים מיוחדים).

חברת חוצה ישראל מציעה הנגשת נתונים ומוקדי ידע למחקר בנוגע לתחומים שבאחריותה, ובין היתר:
כביש 6 לכל אורכו -
הנתיב המהיר משפירים לתל אביב -
מנהרות הכרמל -
ועוד -
.לפרטים נוספים ניתן לפנות למר אלדד שחם

חברת נתיבי ישראל מציעה הנגשת תשתיות רשת הכבישים למחקר והנגשת ידע הנצבר בחברה, בתמיכה של אנשי מקצוע ומוקדי ידע בחברה:
הנגשת תשתית
תשתיות כבישים בין עירונים (אנו אחראיים על כמעט כל הכבישים הבין עירוניים) -
אתרי פרויקטים (פרויקטי פיתוח, פרויקטי אחזקה) -
הנגשת ידע
מצלמות נתיבי ישראל -
מידע מאפייני תנועה (ספירות, מהירות נסיעה בקטע וכו'), על בסיס מצלמות נתיבי -
ישראל ועל בסיס נתונים נוספים. תיתכן אפשרות "להזמין" ספירות ומצלמות ייעודיות בקטעים ספציפיים.
מידע על אירועי תנועה (כגון תאונות, אירועים חריגים) על בסיס פעילות מרכז -
ניהול התנועה של נתיבי ישראל
מידע על אינוונטר החברה – כבישים, גשרים וכוי -
מידע על תנועות סחורות ומטענים בדגש על הובלות חריגות -
.לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' מיי יעקובזון