Ministry of Transport 2022

קול קורא להגשת הצעות מחקר בנושא תחבורה חכמה לשנת 2022 – משרד התחבורה והבטיחות בדרכים בשיתוף עם משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה

DEADLINE:
המועד האחרון להגשת הצעות על ידי החוקרים: 11.8.2022
המועד האחרון להגשת הצעות על ידי המוסדות: 18.8.2022

DETAILS:
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים בשיתוף עם משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה פרסם קול קורא להגשת הצעות מחקר בנושא תחבורה חכמה לשנת 2022, במטרה להמשיך ולקדם את תחום המחקרים היישומיים באקדמיה ומכוני המחקר. מהלך זה תורם להמשך מיצובה של מדינת ישראל בחזית הידע והמחקר העולמי בתחום זה.

SUBMISSION GUIDELINES:
קול קורא להגשת הצעות מחקר בנושא תחבורה חכמה לשנת 2022